Algemene voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing de aanschaf en installeren van Penningmeester. Het installeren van Penningmeester of het doen van een bestelling via de penningmeester website, houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. Het product Penningmeester is eigendom van Sobering ICT (KvK nr: 34353119).

 1. Een overeenkomst komt definitief tot stand zodra uw betaling definitief op de rekening van Sobering ICT is bijgeschreven.
 2. Een definitieve overeenkomst betreft het, niet exclusieve en niet overdraagbare, gebruiksrecht de overeengekomen software gedurende de overeengekomen periode te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industriëel eigendomsrecht.
 3. Het gebruiksrecht voor de software wordt u verleend door het toesturen van een registratiecode waarmee u de betreffende software voor de overeengekomen periode kunt activeren.
 4. Een Penningmeester licentie kan en mag op één PC tegelijk geactiveerd worden. U kunt de penningmeester licentie van PC verwisselen, zolang deze aantoonbaar uw eigendom is.
 5. Sobering ICT kan een licentiesleutel in het geval van illegale distributie aan derden, onherroepelijk blokkeren
 6. Penningmeester controleert iedere 15 dagen automatisch online de geldigheid van uw licentie. Als de online controle na 30 dagen nog niet mogelijk is, zal de licentie ongeldig worden bevonden totdat de online controle weer mogelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat een online controle door Penningmeester mogelijk is.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Sobering ICT en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.
 8. U heeft de mogelijkheid om de geleverde software 15 dagen zonder enige verplichtingen te gebruiken en te evalueren. Na deze evaluatieperiode kunt u besluiten het product wel of niet aan te schaffen.
 9. Indien is aangetoond dat de software niet beantwoordt aan wat de overeenkomst vermeldt, heeft Sobering ICT de keuze om de software te vervangen door nieuwe software of om de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag terug te betalen.
 10. Sobering ICT is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende software.
 11. Alhoewel met zorg ontwikkeld en getest is Sobering ICT niet aansprakelijk voor eventuele gevolg schade die voortvloeit uit interpretatie of berekeningfouten in de applicatie (zoals in rapporten en grafieken).
 12. Sobering ICT is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, registratiecodes en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sobering ICT.
 13. Sobering ICT behoudt zich het recht voor de ondersteuning op het programma op termijn te stoppen
 14. Correspondentie en/of leveringen van de bij de software behorende registratie- en activeringscodes, vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Sobering ICT verstrekken van het juiste emailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.
 15. Indien uw emailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat Sobering ICT hiervan tijdig per mail (info@penningmeester.net) op de hoogte wordt gesteld.
 16. Sobering ICT kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Sobering ICT verplicht is tot schadevergoeding. Sobering ICT dient u in dat geval hiervan per email op de hoogte te stellen.
 17. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Sobering ICT kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.
 18. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sobering ICT vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
 19. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Addendum 5/6/2011

 1. De mogelijkheid om rapporten online te publiceren kunt u gratis als extra service gebruiken. Sobering ICT behoudt zich het recht voor om deze extra service op termijn te stoppen. Er kunnen geen rechten aan het gebruik van deze online service worden ontleend.
 2. Hoewel de gegevens die u anoniem online publiceert met zorg worden beveiligd en niet opzettelijk aan derden doorgegeven of verkocht, is het publiceren van uw privacy gevoelige gegevens voor eigen risico.

Addendum 22/5/2018

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
SOBERING ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SOBERING ICT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanvraagformulier op de website aan SOBERING ICT verstrekt. SOBERING ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM SOBERING ICT GEGEVENS NODIG HEEFT
SOBERING ICT verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen, uw licentiecode te kunnen verstrekken en uw licentiecode controleren op geldigheid.

HOE LANG SOBERING ICT GEGEVENS BEWAART
SOBERING ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
SOBERING ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
SOBERING ICT maakt mogelijk gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SOBERING ICT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SOBERING ICT te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SOBERING ICT heeft hier geen invloed op. SOBERING ICT heeft Google geen toestemming gegeven om via SOBERING ICT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@penningmeester.net. SOBERING ICT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
SOBERING ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SOBERING ICT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SOBERING ICT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SOBERING ICT op via info@penningmeester.net. www.penningmeester.net is een website van SOBERING ICT.

Addendum 19/01/2021

Voor het gebruik van Google analytics is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet en de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Voor het forum gebruik worden functionele cookies.

Met bovenstaande maatregelen voldoet de Penningmeester website aan de voorwaarden om zonder cookie consent banner te werken.