Reserveringen

Via reserveringen is het mogelijk om eenmalige verwachte inkomsten of uitgaven reserveren. Verwacht u een factuur te moeten betalen of eenmalig een bedrag te ontvangen, dan is dit bedrag te reserveren. Zolang de opgegeven datum niet is verlopen zal het bedrag in de begroting en prognose worden opgenomen. Zodra de opgegeven datum is verstreken wordt deze niet meer in de prognose opgenomen. De achtergrond van deze reserveringen worden dan ook grijs weergegeven. Het is uiteraard mogelijk een reservering te verzetten als betaal of ontvangstdatum verschuift.

💡 Een reservering wordt gebruikt voor inkomsten en uitgaven zoals facturen of eenmalige transacties.
Gebruik begroting voor regelmatige inkomsten en uitgaven.