Uw vermogen bepalen

Geplaatst op apr 25, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Uw vermogen bepalen

Penningmeester leest gegevens van uw lopende bankrekeningen in. Maar waarschijnlijk heeft u hiernaast ook nog een spaarrekening, beleggingsrekening, hypotheek of een lening. In Penningmeester kunt u deze vermogens rekeningen opvoeren en van een (ijk)saldo voorzien. Daarmee kunt u een totaaloverzicht van uw vermogen krijgen.

Voorbeeld aanmaken spaarrekening
– Ga in Penningmeester naar beheer… rekening beheer
– Kies voor “toevoegen” rechtsonderin
– Vul gegevens over de spaarrekening (zie voorbeeld hiernaast)

Maak zo voor al uw spaarrekeningen, leningen en/of bezittingen een rekening met saldo aan. Per rekening kunt u kiezen of u het ijksaldo periodiek aanpast, of individuele saldomutaties wilt bijhouden.

 

Uw vermogen
Nadat het saldo van al uw bezittingen, schulden en lopende rekeningen zijn opgevoerd kunt u uw vermogen bepalen. Een som van de rekeningsaldi is in het rekeningoverzicht (stand van zaken toolbar) en bovenin de diverse rapporten  terug te vinden. Het rapport rekeningbalans geeft het beste overzicht van uw vermogen. Het rapport cashflowprognose geeft het beste inzicht in het verloop van uw vermogen in de tijd.

💡 Als u bij rapportinstellingen van het rekeningbalans rapport de modus op uitgebreid zet, ziet u ook een overzicht van alle berekende liquiditeit en solvabiliteit ratio’s.

Interne boekingen

Geplaatst op apr 25, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Interne boekingen

Het is belangrijk om onderlinge boekingen, zoals overschrijvingen van en naar uw eigen (spaar)rekening te rubriceren met een post van het type PM. Penningmeester zorgt ervoor dat deze PM mutaties niet als kosten, opbrengsten en resultaten in de rapportages worden meegenomen. Hiermee houdt u kosten, opbrengsten en bezittingen goed uit elkaar.

Standaard is penningmeester voorzien van de volgende PM posten:

 • PM
 • Kruispost
 • Verbouwing
 • Sparen
 • Interne boeking

PM posten worden wel meegenomen in de berekening van het saldo. Standaard niet in alle resultaat rapporten, tenzij de instelling PM posten van het rapport op ja is gezet.

Kasrekening bijhouden

Geplaatst op jun 11, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Kasrekening bijhouden

Penningmeester kunt u als huishoudboekje of digitaal kasboek gebruiken. In tegenstelling tot betaalrekeningen, waar u de transacties via internet bankieren kunt downloaden, voert u kasmutaties handmatig op. Hieronder staat beschreven hoe u een digitaal kasboek in Penningmeester kunt bijhouden.

Kasboekrekening aanmaken

Maak in het menu beheer.. rekening beheer een rekening aan en geef de volgende gegevens op:

 • Rekening: Kas*
 • Tennaamstelling: Kas*
 • Ijkdatum: de datum van vandaag
 • Ijksaldo: het kassaldo van vandaag (einde v/d dag!)

* U kunt ook een willekeurige eigen naam aan de rekening geven.

Kasmutaties toevoegen

Nu er een kasrekening met saldo is aangemaakt kunt u alle kasmutaties handmatig opvoeren. Klik hiervoor op de knop “Toevoegen” rechtsonderin het rekeningbeheer scherm. Kies in het mutatiescherm de kasrekening die u zojuist heeft aangemaakt en geef het bedrag, omschrijving en rubriek van mutatie. Iedere transactie die u toevoegt beïnvloed het saldo van de kasrekening. Het kassaldo wordt berekend op basis van het opgegeven startsaldo en de ingevoerde transacties.

Een spaardoel instellen

Geplaatst op jan 8, 2012 | Reacties uitgeschakeld voor Een spaardoel instellen

Heeft u een spaardoel dit jaar? In het Penningmeester huishoudboekje kunt u een spaardoel opgeven en dagelijks nagaan of u op schema loopt. Maak hiervoor via menu beheer → rekening beheer een rekening aan genaamd “spaardoel” (iedere andere naam is ook mogelijk) en geef uw spaardoel als negatief ijksaldo (n.b. u bent uzelf uw spaardoel verschuldigd) met een ijkdatum aan het begin van het jaar. Voeg de rekening toe aan een profiel waar ook uw lopende-, spaar-, lening-/schuld- rekeningen met een kloppend saldo zijn opgenomen. Het saldo van de spaardoelrekening drukt nu de totale bestedingssruimte van het profiel. Zodoende ziet u aan de bestedingsruimte van het profiel wat u nog te besteden heeft / tekort komt buiten de opgestelde begroting, waarbij rekening wordt gehouden met uw ingestelde spaardoel. De bestedingsruimte van een profiel is onder andere zichtbaar in het stand van zaken panel in het rekeningoverzicht. Als u op de bestedingsruimte klikt, krijgt u een saldo-overzicht van alle rekeningen in het profiel en ziet u hoe de bestedingsruimte is opgebouwd.


Saldocorrectie

Geplaatst op mrt 31, 2012 | Plaats een reactie

Als u periodiek handmatig rekening saldo bijhoudt of als rekeningsaldo afwijkt van het werkelijke saldo is het mogelijk om door middel van een saldo correctie een transactie van het saldoverschil aan te maken. Dit is met name goed  te gebruiken voor beleggings- en vermogensrekeningen (bijvoorbeeld huis WOZ waarde). De waarde op deze rekeningen kunnen door koerswijzigingen toenemen en/of afnemen, zonder dat er daadwerkelijk transacties tegenover staan. Om een overzicht te behouden van het waardeverloop kunt u periodiek het actuele saldo ervan aanpassen naar de nieuwe stand door middel van een saldo correctie.  De saldocorrectie kunt u als volgt uitvoeren vanuit menu beheer.. rekening beheer:

 1. Selecteer een rekening en kies voor “saldo correctie”.
 2. Vul in het saldocorrectiescherm het nieuwe ijksaldo op de opgegeven ijkdatum en kies OK.
 3. Er wordt een transactie correctiescherm geopend waarin u de transactie aanmaakt. Standaard wordt deze gevuld met het saldoverschil
 4. Kies voor OK.

Boekhouding voor ondernemingen en verenigingen

Geplaatst op mei 7, 2012 | Reacties uitgeschakeld voor Boekhouding voor ondernemingen en verenigingen

Penningmeester is geen volwaardig boekhoud-, contributie- of ledenbeheer pakket, maar gericht op begroten, prognotiseren en inzichtelijk maken van inkomsten, uitgaven en cashflow. Door onderstaande functionaliteiten door toevoegingen wordt Penningmeester steeds vaker gebruikt voor eenvoudige zakelijke of verenigingsboekhouding. Zo biedt de Nederlandse Bridgebond Penningmeester als pakket aan al haar aangesloten bridgeverenigingen.

De zakelijke rapporten bestaan uit een BTW aangifte rapport, een winst- en verliesrekening en een balans. Alle rapporten en grafieken zijn via instellingen inclusief of exclusief BTW weer te geven en er is een speciale BTW rekening, die automatisch het BTW saldo berekent. Hieronder een korte beschrijving hoe een zakelijke boekhouding in Penningmeester in te richten:

Afschrijvingen
Om een investering af te schrijven en dit juist op de balans, de BTW aangifte en winst en verlies rekening te krijgen. Stel u koopt een computer van EUR 1000,-. Hiervan krijgt u via de internet bankieren download een “Af” transactie op je betaalrekening. Deze kunt u als volgt afschrijven:

 1. Geef de transactie een post (bijvoorbeeld Inventaris 21%) met groeptype PM en BTW 21% of 0% voor niet-BTW plichtige verengingen
 2. Klik met rechtermuis op de transactie en kies voor “activeren”.
 3. Penningmeester vraagt of deze netto geactiveerd (EUR 840,34) moet worden; Kies hier “Ja”.
 4. Geef een rekeningnummer op (bijvoorbeeld computer) met een post (bijvoorbeeld Activering) van het groeptype PM, zonder BTW (het bedrag komt daarmee niet op de resultaatrekening en niet op de BTW aangifte).
 5. Penningmeester vraagt of de post ook afgeschreven moet worden. Kies daar “ja” en onderstaand scherm verschijnt waarin de afschrijvingstermijn en restwaarde kan worden opgegeven. Geef hier als post bijvoorbeeld Afschrijvingen, met groeptype VAST, zonder BTW. De afschrijving komt daarmee in de opgegeven termijnen op je resultaatrekening en verlaagt geleidelijk het saldo van de rekening “computer”.

Het resultaat

 • Saldo:  Het saldo van de betaalrekening is verlaagd met EUR 1000,-.
 • BTW: Er staat een directe BTW vordering op de lopende rekening van 159,66.
 • Balans:  Er is een nieuwe rekening “computer” met een saldo van 840,34 (netto aanschafwaarde) -/- 280,10 (eerste afschrijftermijn). Het saldo hiervan wordt vanwege de afschrijvingen automatisch verlaagd in termijnen van 280,10 per jaar (conform gekozen afschrijving schema).
 • W&V: Op de winst en verliesrekening staat -/-280,10 (1e afschrijftermijn).

De BTW rekening
Omdat de saldi van alle rekeningen bruto worden weergegeven (o.a. op de balans) is het mogelijk een BTW rekening aan te maken, die automatisch het actuele BTW saldo stand berekent op basis van de BTW transacties van de rekeningen van het geselecteerde profiel. Een BTW rekening kan als volgt worden ingesteld en gebruikt:

 • Maak in menu beheer.. rekening beheer een rekening aan met nummer: BTW (verplicht) en een vrij op te geven tenaamstelling (bijv. “BTW saldo”).
 • Geef als ijksaldo het te betalen BTW bedrag van de laatste BTW aangifte (is waarschijnlijk negatief bedrag) en als ijkdatum de laatste dag van het betreffende kwartaal (bijv 31 dec 2011, saldo: -100 [verschuldigde BTW bedrag van je aangifte].
 • De BTW afdracht transactie (-100) op je lopende rekening geef je een post (bijv. BTW afdracht) met groeptype PM en BTW percentage > 100 (is een special). Deze transactie verhoogt het saldo op de BTW rekening.
 • Voeg de rekening toe aan het gewenste profiel waarover u rapporteert.

De balans
In menu rapporten → zakelijk →Balans is het mogelijk een balans met ratio’s te maken. Hoe een rekening op deze balans  (activa / passiva) staat is in te stellen via menu.. rekening beheer. De berekening en omschrijving van de solvabiliteit- en liquiditeitsratio’s zijn te bekijken door de muis boven de infoknop ernaast te houden.

Privé balans

De balans met eigen vermogen is ook interessant voor het berekenen voor uw privé vermogen. De streefgetallen van de ratio’s  zijn voor privé huishoudens alleen minder relevant. Voor indeling in de balans kunt u bijvoorbeeld de volgende indeling aanhouden:

Activa:

 • (WOZ) waarde huis → Vaste activa
 • Spaarrekening → Vlottende activa
 • Bankrekening → Vlottende activa
Passiva:
 • Hypotheek → langlopende schulden
 • Persoonlijke lening < 1 jaar → Kortlopende schulden

Verenigingsadministratie
Voor verenigingen is het mogelijk om contributiestanden bij te houden. Een beschrijving hiervoor is beschreven in een aparte PDF handleiding. Deze is hier te downloaden.